0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Hoe ga ik als woningcorporatie om met huurders die verward gedrag vertonen?

Een leefbare wijk behouden is van groot belang voor woningcorporaties. Toch is dit niet altijd een makkelijke opgave. Tegenwoordig wordt er meer uitgegaan van de zelfredzaamheid van burgers. Niet iedereen is in staat voor zichzelf te zorgen en woningcorporaties zien de gevolgen hiervan vaak in de praktijk.

Uit een enquête van Aedes onder 161 woningcorporaties blijkt dat zij bijna allemaal te maken hebben met overlast veroorzaakt door huurders met verward gedrag. Vaak zijn woningcorporaties de eerste die verward gedrag herkennen, bijvoorbeeld als een medewerker langskomt voor een reparatie. Hoe je hier vervolgens mee omgaat als woningcorporatie, blijkt lastig. In deze blog ga ik in op veelvoorkomende problemen, knelpunten en mogelijke oplossingen die leiden tot een leefbare wijk en de juiste hulp voor personen met verward gedrag.

De gevolgen in de leefomgeving

Aedes pleit voor meer maatregelen om escalaties te voorkomen. 75% van de woningcorporaties ziet een toename in overlast. Vooral verwaarlozing en vervuiling komt veel voor. Ook agressie, huurachterstanden, overlast in de buurt en agressief gedrag naar medewerkers van corporaties zijn veelvoorkomende problemen.

Medewerkers zien vooral personen met psychische problemen. Hoe om te gaan met deze problematiek, is niet iets waarvoor zij zijn opgeleid, maar wel mee te maken krijgen.

Een gebrek aan regie en ondersteuning

Momenteel werken de corporaties voornamelijk samen met de politie, sociale wijkteams, gemeenten en GGZ. De regierol ontbreekt vaak nog te veel. Om deze reden willen woningcorporaties een intensieve(re) regierol van gemeenten bij deze problematiek.

Een tweede knelpunt is de huidige privacywetgeving. Gegevens mogen vaak niet gedeeld worden, terwijl woningcorporaties juist signalen zouden moeten kunnen delen met andere partijen om tot een goede en tijdige aanpak te komen. Een derde knelpunt is het gebrek aan ondersteuning en zorg. Mensen die voorheen in verzorgingstehuizen of beschermde woonvormen zaten, wonen tegenwoordig steeds vaker zelfstandig in de wijk. Dit vergt dan ook meer aandacht en begeleiding, iets wat nu nog vaak ontbreekt of te laat wordt opgestart.

Privacy woningcorporatie

Schakelteams personen met verward gedrag

Het schakelteam voor personen met verward gedrag is in het leven geroepen om betere ondersteuning, zorg en begeleiding te bieden aan deze doelgroep. Zij bieden ondersteuning aan gemeenten en regio’s, waarbij de persoon en zijn omgeving centraal staat. Samen met betrokken partijen bouwen de schakelteams aan een evenwichtige samenwerking en aanpak die zorgt voor de juiste hulp aan personen met verward gedrag.

Dit is dan ook hard nodig omdat alle gemeenten en regio’s vanaf 1 oktober 2018 moeten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen.

Kijk in de wijk

Waar vaak niet aan gedacht wordt is het netwerk van iemand zelf. In Breda is daarom een proef gestart door zorgpartijen. De proef heeft als doel crisissituaties te voorkomen door intensivering van de steun uit het netwerk van personen met verward gedrag. Denk hierbij aan familie, vrienden maar ook aan hulpverleners. Mensen uit het netwerk monitoren gedrag en bij een dreiging of vermoeden van een crisissituatie kan er snel worden gehandeld.

De crisiskaart

De crisiskaart bestaat al 10 jaar maar heeft meer aandacht gekregen nu incidenten met verwarde personen zijn toegenomen. De kaart bevat informatie over wat te doen of niet te doen bij een crisis van de kaarthouder. Ook kan de kaart informatie bevatten over de behandelaar en contactpersonen.

De crisiskaart kan woningcorporaties helpen in de omgang van huurders met verward gedrag. Ook kunnen zij bewoners bekend maken met deze kaart en helpen bij het opstellen ervan. Bijvoorbeeld welke informatie belangrijk is en wat de beste hulp voor een specifieke bewoner is.

Hoe verder?

Momenteel is de registratie van de crisiskaart nog niet centraal geregeld. Aangezien gemeenten volledig verantwoordelijk worden voor de aanpak van personen met verward gedrag, doen zij er goed aan om hier binnen de eigen gemeente prioriteit aan te geven.

Daarnaast helpt het woningcorporaties om zich regionaal aan te sluiten bij projectteams van het schakelteam. Woningcorporaties vervullen een grote rol bij de ondersteuning van de doelgroep. Door het opzetten van projecten met overige partijen is er meer contact, samenwerking en uitwisseling van ideeën. De grootste knelpunten worden alleen aangepakt als alle partijen intensief samenwerken en samen denken over oplossingen.

Tot slot wordt nog te weinig gedacht aan het netwerk van een persoon. Persoonlijk contact met iemand die verward gedrag vertoont, kan leiden tot meer informatie over zijn of haar achtergrond. Heeft iemand contact met bepaalde familieleden die ook kunnen helpen? Zijn er vrienden die ingeschakeld kunnen worden bij incidenten of buren die graag een oogje in het zeil houden? Het netwerk van iemand kan bijdragen aan de juiste ondersteuning en begeleiding.

Wilt u meer weten over de omgang met bewoners die verward gedrag vertonen? Leefomgeving biedt workshops en maatwerktrainingen over actuele onderwerpen en omgaan met bepaald gedrag. Neem gerust contact op voor meer informatie.
Deel dit artikel: