0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

De decentralisaties in het sociale domein hebben gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor veel taken op het gebied van zorg en veiligheid. Daarbij komt dat gemeenten vanaf oktober 2018 ook verantwoordelijk worden voor de aanpak van verwarde personen, een kwetsbare groep waarbij goede verbinding tussen zorg en veiligheid noodzakelijk is.

Deze verschuivingen hebben als gevolg dat medewerkers binnen de gemeente er goed aan doen hun visie te verbreden en verbinding te zoeken met een ander domein intern, maar ook extern. Toch lijkt deze verbinding nog vaak tekort te schieten.

De participatiesamenleving

Waar eerst nog meer sprake was van een verzorgingsstaat-de overheid zorgt voor de burger-leven we tegenwoordig in een participatiesamenleving. De burger wordt in eerste instantie geacht voor zichzelf te zorgen en de overheid grijpt pas in bij bepaalde problemen die de burger niet zelf op kan lossen.

Een van de uitgangspunten van deze participatiesamenleving is het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. Het probleem is vaak dat kwetsbare groepen tussen schip en wal vallen. Burgers weten vaak niet waar ze terecht kunnen met bepaalde problemen en worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Een verschil in werkwijze

De manier van werken verschilt nogal per domein. Het veiligheidsdomein neigt vaak pas tot actie over te gaan na een incident. Toezichthouders treden vaak op tijdens of nadat een incident heeft plaatsgevonden.

Op zich logisch, want de werkzaamheden richten zich op handhaving van de openbare orde. Binnen het sociaal domein wordt er meer gekeken naar ‘de mens’ en is juist preventief handelen de insteek. Bijvoorbeeld de aanpak van problemen binnen een gezin en het bieden van de juiste zorg. De domeinen hebben vaak weinig inzicht in elkaars werkzaamheden en werken nog te vaak langs elkaar heen.

Voor medewerkers zelf is het gebrek aan verbinding vaak ook vervelend. Een huismeester of buurtregisseur is degene die vaak bekend is met bewoners van bepaalde wijken en weet wat er speelt. Hij of zij kan veiligheid- en zorgmedewerkers veel informatie geven en problemen in kaart brengen. Daarnaast kan de buurtregisseur ook fungeren als bemiddelaar. Deze mogelijkheden worden vaak nog niet benut door het gebrek aan samenwerken.

Problemen met informatie-uitwisseling

Een tweede knelpunt is de informatie-uitwisseling, intern en extern. Betrokken organisaties zijn vaak wat angstig met de uitwisseling van informatie rondom personen, in verband met de privacywetgeving. Dit leidt in meerdere gevallen tot een onvolledig dossier.

In de praktijk kan dit gegeven zorgen voor een minder adequate aanpak. Veelal zijn zorg- en veiligheidspartners onvoldoende op de hoogte over wat wel en niet toegestaan is en dit weerhoudt hen ervan om bepaalde gegevens met elkaar uit te wisselen.

Hoe verbeteren we verbinding?

Inzicht krijgen in elkaars werkwijze is een belangrijk punt. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen te volgen waarbij zorg- en veiligheidsmedewerkers samen aan de slag gaan met een casus. Op deze manier ervaren medewerkers ook in de praktijk wat ze elkaar kunnen bieden en wat een goede verbinding hen oplevert. Daarnaast worden medewerkers meer bekend met elkaar. Contact zoeken wordt laagdrempeliger als mensen elkaar kennen.

Informatie-uitwisseling verbeteren is noodzakelijk om tot een goede verbinding te komen. Kennis van de privacywetgeving kan hieraan bijdragen. Het is dan ook belangrijk dat medewerkers voldoende op de hoogte zijn van deze wetgeving.

Daarnaast is het Veiligheidshuis een belangrijke schakel. Veiligheidshuizen richten zich op complexe problematiek rondom personen, gezinnen en de aanpak van criminaliteit en overlast in de regio. Organisaties kunnen casuïstiek aanmelden bij het Veiligheidshuis. Alle betrokken organisaties kunnen hier samen een plan van aanpak opstellen en afspraken maken. Ook sluiten de aangesloten partners sluiten een convenant waarin de gegevensuitwisseling wordt vastgelegd.

Leefomgeving biedt maatwerktrainingen en workshops gericht op de verbetering van verbinding tussen veiligheid en zorg. Wilt u meer weten? Neem an vrijblijvend contact met ons op.
Deel dit artikel: